Serruria Proteas on white

Serruria Proteas on white